+49 (0) 2331 396345 0 info@avion-europe.de

Ogólne zasady i warunki

Warunki ogólne

AVION Europa GmbH & Co. KG w Hagen na dostawę towarów i usług na podstawie czynności prawnych z przedsiębiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego i funduszami specjalnymi prawa publicznego.

My, AVION Europa GmbH & Co. KG w Hagen, będziemy realizować złożone u nas zamówienia wyłącznie na podstawie warunków określonych poniżej. Warunki te dotyczą również wszystkich przyszłych transakcji z Tobą, naszym klientem.

Nasze warunki są wiążące także wtedy, gdy sami Państwo narzucą warunki odbiegające od naszych. Twoje warunki obowiązują tylko wtedy, gdy wyraźnie potwierdzimy Ci na piśmie warunki odbiegające od nich.

§ 1 Zakres stosowania

 1. Obowiązują wyłącznie te ogólne warunki; warunki klienta, które są sprzeczne z naszymi warunkami lub odbiegają od nich, nie będą uznawane bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Nasze warunki sprzedaży, dostawy i płatności obowiązują również wtedy, gdy realizujemy dostawę do klienta bez zastrzeżeń wiedząc o sprzecznych lub odbiegających od nich warunkach klienta.

 2. Nasze warunki sprzedaży, dostawy i płatności obowiązują również dla wszystkich przyszłych transakcji z nabywcą.

§ 2 Oferty.

 1. Wszystkie części naszych ofert mogą ulec zmianie.

 2. Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentów. Wyżej wymienione dokumenty nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
 3. O ile nie uzgodniono inaczej, we wszystkich kwestiach technicznych w stosunku umownym obowiązują przede wszystkim nasze techniczne warunki dostawy, w pozostałych przypadkach obowiązują odpowiednie normy ISO.

§ 3 Ceny i warunki płatności

 1. O ile w umowach nie ustalono inaczej, nasze ceny obowiązują „loco fabryka” z wyłączeniem opakowania, które jest fakturowane oddzielnie.

 2. Wszystkie podane przez nas ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT. VAT w ustawowej wysokości w dniu wystawienia faktury.
 3. O ile umowa nie stanowi inaczej, Nabywca pozostaje w zwłoce 30 dni po otrzymaniu faktury lub wezwania do zapłaty.

  Zamawiający nie jest uprawniony do potrącenia rabatu bez specjalnej pisemnej umowy.

 4. Prawo do potrącenia przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały przez nas uznane. Ponadto klient jest uprawniony do dochodzenia prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym co roszczenie o zapłatę.

§ 4 Dostawa i czas dostawy

 1. Rozpoczęcie uzgodnionego terminu dostawy uzależnione jest od wyjaśnienia wszystkich kwestii technicznych.

 2. W przypadku zwłoki w dostawie z przyczyn leżących po naszej stronie, roszczenia klienta o naprawienie szkody spowodowanej zwłoką ograniczone są do kwoty 5% wartości dostawy za każdy zakończony tydzień zwłoki, jednak nie więcej niż 25% wartości dostawy. niniejsze ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli niewykonanie zobowiązania wynika z winy umyślnej, rażącego zaniedbania lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych (tzw. „zobowiązań kardynalnych”).
 3. Zarówno roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego z tytułu opóźnienia w dostawie, jak i roszczenia odszkodowawcze w miejsce świadczenia, które przekraczają granice określone w par. 2 są wykluczone we wszystkich przypadkach opóźnienia dostawy, nawet po upływie jakiegokolwiek terminu wyznaczonego na dostawę. Nie dotyczy to sytuacji, gdy odpowiedzialność jest obowiązkowa w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa lub uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia; nie pociąga to za sobą zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Zamawiającego. Klient może odstąpić od umowy w ramach przepisów ustawowych tylko wtedy, gdy ponosimy odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie.
 4. Na nasze żądanie klient jest zobowiązany do złożenia w odpowiednim terminie oświadczenia, czy odstąpi od umowy z powodu opóźnienia w dostawie i/lub zażąda odszkodowania zamiast spełnienia świadczenia lub będzie nalegał na spełnienie świadczenia.
 5. Jeżeli klient zwleka z odbiorem lub narusza inne zobowiązania do współpracy, będziemy uprawnieni do żądania naprawienia poniesionej przez nas szkody, łącznie z dodatkowymi kosztami. W tym przypadku ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia przedmiotu sprzedaży przechodzi na klienta również w momencie, w którym klient pozostaje w zwłoce z odbiorem.
 6. O ile nie uzgodniono inaczej, jesteśmy uprawnieni do częściowego wykonania. Klient nie jest uprawniony do odrzucenia dostaw częściowych, chyba że są one dla niego nieuzasadnione ze względu na charakter zobowiązania umownego.

§ 5 Przeniesienie ryzyka

 1. O ile z ustaleń umownych nie wynika inaczej, uzgodniona jest dostawa „ex works”. Dotyczy to również sytuacji, gdy na życzenie klienta przedmiot sprzedaży zostanie wysłany na inny adres. Ryzyko przechodzi na klienta w momencie przekazania przedmiotu zakupu osobie transportującej.

§ 6 Zarządzanie gwarancją

 1. Prawa gwarancyjne Kupującego wymagają, aby Kupujący należycie wypełnił swoje obowiązki w zakresie kontroli i reklamacji zgodnie z § 377, 378 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

 2. O ile istnieje wada rzeczy zakupionej, zawsze musimy najpierw otrzymać możliwość późniejszego spełnienia świadczenia zgodnie z § 439 BGB.
 3. Jeżeli nie jesteśmy gotowi lub nie jesteśmy w stanie spełnić świadczenia uzupełniającego lub jeżeli opóźni się ono poza rozsądne ramy czasowe z przyczyn, za które jesteśmy odpowiedzialni, lub jeżeli świadczenie uzupełniające nie powiedzie się z innych powodów, klient będzie miał prawo, według własnego uznania, do odstąpienia od umowy lub do żądania obniżenia ceny zakupu (abatement).
 4. O ile poniżej nie zaznaczono inaczej, wszelkie dalsze roszczenia Zamawiającego – niezależnie od podstawy prawnej – są wykluczone. Dlatego nie odpowiadamy za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy; w szczególności nie odpowiadamy za utratę zysku lub inne straty finansowe klienta.
  Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli przyczyną szkody jest umyślność lub rażące niedbalstwo, a także w przypadkach naruszenia życia, ciała lub zdrowia. Ponadto nie obowiązuje, jeśli udzieliliśmy gwarancji na jakość rzeczy lub jej trwałość.

  Ponadto powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie dotyczy szkód spowodowanych zawinionym naruszeniem istotnych obowiązków umownych (tzw. „obowiązków kardynalnych”); o ile nie mamy do czynienia z umyślnością lub rażącym zaniedbaniem lub nie przyjęliśmy gwarancji, nasza odpowiedzialność w tym przypadku jest ograniczona do wysokości przewidywalnej szkody typowej dla umowy.

 5. Roszczenia gwarancyjne Zamawiającego ulegają przedawnieniu po upływie dwunastu miesięcy. Nie obowiązuje to w zakresie, w jakim prawo zgodnie z § 438 ust. 1 nr 2 BGB (budynki i obiekty do budynków), § 479 ust. 1 BGB (prawo do regresu) oraz § 634a ust. 1 nr 2 BGB (niemiecki kodeks cywilny) (wady budowlane) nakazuje dłuższe terminy.

§ 7 Rękojmia za wady przy sprzedaży maszyn używanych

 1. Jeżeli przedmiotem umowy kupna jest używana maszyna, używany pojazd lub w inny sposób już używany przedmiot, sprzedaż odbywa się z wyłączeniem jakiejkolwiek gwarancji.

§ 8 Odpowiedzialność solidarna

 1. Wyklucza się jakąkolwiek dalszą odpowiedzialność odszkodowawczą i zwrot kosztów niż przewidziana w § 6 – niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do roszczeń dochodzonych wobec nas zgodnie z §§ 1 i 4 ustawy o odpowiedzialności za wadliwe produkty. Wykluczenie odpowiedzialności nie obowiązuje również w przypadku działania umyślnego, rażącego zaniedbania, naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych (tzw. „zobowiązań kardynalnych”).

  Roszczenie odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych obowiązków umownych jest jednak ograniczone do typowej dla umowy, przewidywalnej szkody, chyba że mamy do czynienia z umyślnością lub rażącym niedbalstwem lub odpowiedzialnością za uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Zamawiającego nie jest związana z powyższymi przepisami.

 2. O ile nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, współpracowników, personelu, przedstawicieli i osób działających w zastępstwie.

§ 9 Zachowanie tytułu

 1. Zachowujemy prawo własności do zakupionego przedmiotu do momentu całkowitego zapłacenia ceny zakupu wraz z kosztami dodatkowymi (transport, opakowanie itp.). W przypadku postępowania niezgodnego z umową ze strony klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy kupna i odebrania przedmiotu sprzedaży. Po odebraniu przedmiotu sprzedaży jesteśmy uprawnieni do jego realizacji; pozostałe po odliczeniu zmierzonych kosztów realizacji wpływy z realizacji zaliczamy na poczet zobowiązań klienta.

 2. Nabywca zobowiązany jest do starannego traktowania zakupionego przedmiotu. Ubezpieczy je odpowiednio na własny koszt od ognia, wody i szkód kradzieżowych według wartości odtworzeniowej. Prace konserwacyjne i serwisowe będą wykonywane przez Zamawiającego w odpowiednim czasie i na własny koszt, o ile będzie to konieczne.
 3. W przypadku zajęcia lub innych interwencji osób trzecich, nabywca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia nas na piśmie. W takim przypadku klient jest ponadto zobowiązany do pełnego wsparcia nas w sądowym i pozasądowym dochodzeniu naszych praw, w szczególności do dostarczenia nam niezbędnych dokumentów.
 4. Klient jest uprawniony do odsprzedaży przedmiotu sprzedaży w ramach zwykłej działalności gospodarczej, jednakże niniejszym ceduje na nas wszelkie roszczenia w wysokości kwoty końcowej faktury (łącznie z podatkiem VAT), które przysługują mi z tytułu odsprzedaży wobec jego klienta lub osób trzecich. Przypisanie to jest niezależne od tego, czy zakupiony przedmiot jest odsprzedawany bez przetworzenia czy po przetworzeniu. Niniejszym przyjmujemy to zlecenie.

  Klient pozostaje uprawniony do ściągania należności w zwykłym toku działalności. Uprawnienie to wygasa, jeżeli klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych z pobranych wpływów lub gdy popadnie w zwłokę. Wygasa ponadto w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do majątku Zamawiającego lub zaprzestania dokonywania płatności przez Zamawiającego.

  W takich przypadkach jesteśmy uprawnieni do samodzielnego ściągnięcia scedowanej wierzytelności. Klient jest zobowiązany do udzielenia nam wszystkich informacji niezbędnych do odbioru oraz przekazania odpowiednich dokumentów. W tym przypadku klient jest ponadto zobowiązany do poinformowania dłużników (osób trzecich) o cesji.

 5. Przetwarzanie lub przekształcanie przedmiotu sprzedaży przez klienta odbywa się zawsze dla nas. Jeżeli przedmiot sprzedaży zostanie przetworzony z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami, nabędziemy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości przedmiotu sprzedaży do innych przetwarzanych przedmiotów w momencie przetwarzania. W pozostałym zakresie do rzeczy powstałej w wyniku przetworzenia stosuje się takie same zasady, jak do dostarczonej z zastrzeżeniem rzeczy zakupionej.
 6. Jeżeli przedmiot sprzedaży zostanie nierozerwalnie zmieszany z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami, nabywamy współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości przedmiotu sprzedaży do innych zmieszanych przedmiotów w chwili zmieszania. Jeśli mieszanie odbywa się w taki sposób, że rzecz klienta należy uznać za rzecz główną, uznaje się za uzgodnione, że klient przenosi na nas współwłasność proporcjonalnie. Stworzoną w ten sposób wyłączną własność lub współwłasność klient przechowuje dla nas w bezpiecznym miejscu.
 7. Zobowiązujemy się do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń na żądanie klienta, o ile wartość naszych zabezpieczeń przekracza zabezpieczaną wierzytelność o więcej niż 20 %; wybór zabezpieczeń, które mają być zwolnione, należy do nas.

§ 10 Miejsce spełnienia świadczenia, prawo właściwe i miejsce jurysdykcji

 1. O ile nie uzgodniono inaczej w umowie, miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba naszej firmy.

 2. We wszystkich stosunkach handlowych z nami obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się możliwość zastosowania CISG (Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów).
 3. Jeżeli klient jest kupcem, to dla wszystkich sporów prawnych międzynarodową jurysdykcję mają sądy Republiki Federalnej Niemiec.

  Miejscem jurysdykcji we wszystkich sprawach jest siedziba naszej firmy. Jesteśmy jednak uprawnieni do pozwania klienta w jego ogólnej siedzibie. Te zasady właściwości dotyczą również powództw w postępowaniu wekslowym lub czekowym.